28 اسفند 1395
فرصت مطالعاتی دکتری تخصصی پلاس ویزا

افزایش دوره فرصت مطالعاتی

مدیر کل بورس و اعزام دانشجویان خارج از افزایش فرصت مطالعاتی خارج برای دانشجویان دکتری خبر داد و گفت: امسال تعداد اعزام دانشجویان دکتری به دو […]